Werkwijze

Een advies start altijd met een Adviesaanvraag. Daarna wordt een standaardproces gevolgd:

·      Nadat een aanvraag tot beoordeling is ontvangen, wordt een gedelegeerde namens de Advieskamer Bodembescherming aangewezen. De aanvrager, de gedelegeerde en de secretaris stellen de definitieve aanvraag vast. Zo nodig verstrekt de aanvrager aanvullende gegevens. Op basis van de definitieve aanvraag wordt een offerte uitgebracht aan de aanvrager voor de uitvoering van de beoordeling. Dit bevat tenminste een plan van aanpak en de begroting.

·      Zodra de offerte is geaccordeerd start het adviestraject en worden de eventuele experts ingeschakeld . Getoetst wordt of ontwerp en plan aan de eisen van de Rbk voldoen. Hiervoor wordt de volgende methode gebruikt:

1.  zijn alle noodzakelijke onderdelen in het ontwerp en het plan opgenomen (volledigheid);

2.  zijn de uitgangspunten en eisen duidelijk en correct weergegeven.

3.  zijn de juiste berekeningsmethoden gebruikt, en indien noodzakelijk zijn de berekeningen correct.

Het is noodzakelijk dat op onderdelen die praktisch gezien na de aanleg onomkeerbaar zijn een controleberekening wordt uitgevoerd. Onderdelen waarvoor dit in ieder geval nodig is, zijn zettingsberekeningen van de ondergrond en bepalen ontwerppeil. Het is verder naar het inzicht van de Advieskamer Bodembescherming of andere berekeningen ook worden gecontroleerd. Aanleiding hiertoe kan onder meer zijn twijfel of de uitkomst van de berekening goed is of een onbekende berekeningswijze.

4.  wordt aan de eisen van de Rbk voldaan en overige technische eisen die relevant zijn om aan de Rbk te voldoen overeenkomstig bijlage I.

·      De resultaten worden door de secretaris samengebracht in een concept-rapport dat in onderling overleg met de experts tot stand komt, waarna het aan de Advieskamer Bodembescherming wordt gezonden.

Indien het concept-rapport in de Advieskamer Bodembescherming nog leidt tot opmerkingen of afkeuringen wordt het teruggelegd naar de Expertgroep. Indien het concept-rapport niet leidt tot opmerkingen of afkeuringen in de Advieskamer Bodembescherming wordt dit als definitief rapport verzonden naar de aanvrager.

·      De aanvrager kan verzoeken tot aanvullingen of aanpassingen indienen die de Advieskamer Bodembescherming (of indien door Advieskamer Bodembescherming gewenst: de Expertgroep) beoordeelt. Indien het verzoek of de verzoeken worden gehonoreerd geldt dit als aanvulling op het definitieve rapport.

De doorlooptijd van een advies is afhankelijk van diverse factoren. Hiervan zijn wettelijke termijnen, de omvang en complexiteit van de opdracht de belangrijksten. Mede op basis hiervan kan afgeweken worden van het bovenstaande proces.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de werkwijze wordt verwezen naar het Werkvoorschrift beoordelen ontwerp IBC-werk.