Regelgeving

De regelgeving omtrent het ontwerp van IBC-werken is in diverse documenten weergegeven.


Voor het beheer en de bescherming van het milieu - meer specifiek de bodem - stelt de Wet Milieubeheer algemene eisen aan IBC-werken.


Deze eisen zijn meer specifiek gemaakt in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk).

 

Paragraaf 3.9 van de Rbk ziet toe op werken waar IBC-maatregelen toegepast moeten worden. In de bepalingen speelt de Advieskamer een belangrijke rol.

Conform de Rbk moeten ontwerp (art. 3.9.1 lid 5), afwijkingen van het ontwerp tijdens de uitvoering (art. 3.9.6 lid 2c) en beheers- en controleplan (art. 3.9.4 lid 4) zijn getoetst door een deskundigencommissie. Dit is de Advieskamer Bodembescherming.

 

De Advieskamer Bodembescherming werkt volgens het Werkvoorschrift beoordelen ontwerp IBC-werk. Dit Werkvoorschrift is in bijlage D van de Rbk als normdocument voorgeschreven.

 

Bij de melding aan de Minister van het ontwerp, de afwijking van het ontwerp tijdens de uitvoering  en het beheers- en controleplan moet het rapport van de Advieskamer Bodembescherming worden gevoegd.


NB: vanaf 01-01-2021 worden, als gevolg van de Green Deal, geen AEC-bodemassen meer toegepast in nieuwe IBC-werken, zulks met een overgangstermijn voor in uitvoering zijnde projecten tot 1 juli 2021.


Voor nadere vragen over de regelgeving omtrent het toepassen van IBC-bouwstoffen wordt verwezen naar de site van Rijkswaterstaat, dienst Leefomgeving.