Algemeen

De Advieskamer Bodembescherming heeft als kerntaak het uitbrengen van een onafhankelijk deskundigenoordeel over ontwerpen van werken waarin IBC-bouwstoffen worden toegepast. Het advies wordt aangevraagd door de opdrachtgever van het werk, de ontwerper van het werk of de uitvoerder. Dit is mede afhankelijk van de contractvorm waarin het werk wordt uitgevoerd. De Advieskamer Bodemsbescherming is hiervoor door het bestuur van SIKB ingesteld naar aanleiding van een verzoek daartoe van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

De Advieskamer Bodembescherming is geen partij bij de besluitvorming rond het werk zelf, doch slechts over het ontwerp. Wel is met ingang van 1 januari 2014 (wijziging Bbk) besloten dat het oordeel van de Advieskamer een formeel onderdeel is van deze besluitvorming.

 

Gezien de mogelijke impact van een advies is het belangrijk dat de Advieskamer Bodembescherming onafhankelijk opereert van alle partijen die zijn betrokken bij het advies danwel het project of product waarover het advies wordt uitgebracht. Dit geldt voor de leden van de Advieskamer zelf maar ook voor experts die zij inschakelt. De Advieskamer kent hiervoor het Onafhankelijkheidsbeginsel  waarin de onafhankelijkheid is geregeld.

 

De Advieskamer Bodembescherming laat zich in de regel bijstaan door experts. Deze experts brengen hun deskundigheid op het eigen vakgebied in en bereiden het advies mede voor.

Het aantal experts dat wordt ingezet, verschilt per advies. Bij elk adviesaanvraag wordt gekeken naar o.a. de benodigde deskundigheid, de beschikbaarheid en de onafhankelijkheid t.o.v. het werk en t.o.v. partijen betrokken bij het werk.

 

De Advieskamer werkt op basis van opdrachtverstrekking door de adviesvrager. Hiertoe wordt een voorafgaand aan het adviestraject een offerte met plan van aanpak uitgebracht. Tijdens de uitvoering van het adviestraject wordt de adviesvrager geïnformeerd over de voortgang van het traject.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van de Advieskamer Bodembescherming.

Klik hier voor de wijze waarop een adviesvraag ingediend kan worden.