Advieskamer bodembescherming

Welkom op de site van de Advieskamer Bodembescherming. De Advieskamer brengt een onafhankelijk deskundigenoordeel uit over bodembeschermende voorzieningen bij potentieel bodembelastende activiteiten, bijvoorbeeld op stortplaatsen, bij werken met IBC-bouwstoffen, bij tankstations en op andere toepassingen.

 

De advisering omtrent stortplaatsen vindt haar oorsprong in een gevoelde behoefte aan onafhankelijke, technisch hoogwaardige adviezen over bodembeschermende voorzieningen. Dit heeft geleid tot het instellen van de Advieskamer Stortbesluit per 1 juli 2013 door SIKB, op verzoek van de Werkgroep Nazorg van IPO/BOOG en het Ministerie I&W. Per 1 juli 2022 worden de werkzaamheden van de Advieskamer Stortbesluit voortgezet in de Advieskamer Bodembescherming.


De advisering omtrent IBC-werken vindt haar oorsprong in het Besluit Bodemkwaliteit. Dit Besluit schrijft onder andere voor dat het ontwerp van werken met IBC-bouwstoffen door een deskundige instantie op zijn technische aspecten moet worden beoordeeld. IBC staat voor “Isoleren, Beheersen, Controleren”, de beleidsuitgangspunten bij het bergen van secundaire bouwstoffen zoals AEC-bodemas onder bijvoorbeeld rijkswegen. De Advieskamer vervult sinds 1 januari 2014 (na wijziging van Besluit en Regeling Bodemkwaliteit ) de rol van de “deskundige instantie”. Na het ingaan van de green deal rond AEC-bodemassen, is de aanleg van nieuwe IBC-werken per 1 juli 2021 in Nederland niet meer toegestaan. Wel zijn wijzigingen aan gerealiseerde werken (bijvoorbeeld voor onderhoud of aanpassing) toegestaan. De Advieskamer kan hier eveneens advies over uitbrengen.


Met ingang van 1 juli 2022 is het ook mogelijk om advies te vragen over technische maatregelen bij andere potentieel milieubelastende activiteiten. Te denken valt aan het afdekken van staalslakken, voorzieningen bij tankstations, projectspecifieke maatregelen t.b.v. een omgevingsbesluit van een decentrale overheid etc.